HomeAlgemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. – Door het feit van zijn bestelling, gaat de klant (opdrachtgever) akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden van Krekels KB bvba en doet hij afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

2. – Opdrachten en annulaties zijn slechts geldig in zoverre zij schriftelijk bevestigd werden door Krekels KB bvba.
– De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gegevens en zaken die Krekels KB bvba nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm, tijdig ter beschikking komen van Krekels KB bvba.
– De opdrachtgever is gehouden de door Krekels KB bvba aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (proef)modellen zorgvuldig en onmiddellijk op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Krekels KB bvba te doen toekomen. In elk geval is geen enkele annulatie van de opdrachten nog geldig na goedkeuring van visuals of start van de productie.
– Indien een klant eenzijdig of laattijdig annuleert, behoudt Krekels KB bvba zich het recht om ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te vorderen die beloopt op 15% der waarde van de overeenkomst, behoudens het recht van onzentwege de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan vermeld forfait.
– Krekels KB bvba zal, binnen redelijke grenzen, wijzigingen aan opdrachten aanvaarden en meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door Krekels KB bvba te leveren prestatie niet wezenlijk wordt afgeweken van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. De kost van ‘meewerken’ wordt vermoed te zijn aanvaard van zodra er uitvoering aan wordt gegeven. Kosten voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. – Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen op zich nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding. In geval van klachten betreffende de verzending kan de koper slechts zijn toevlucht nemen tot de vervoerder. Iedere terugzending van goederen is aan Krekels KB bvba voorafgaand schriftelijk akkoord onderworpen.
– Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die de overeenkomst in onzen hoofde onmogelijk maakt of ernstig verzwaart, al weze het tijdelijk, laat Krekels KB bvba toe het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding aan ons adres. Worden o.a. als overmacht of onvoorziene omstandigheden beschouwd: stakingen, lock-out, oproer, epidemieën, ongunstige weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen of aan transportmiddelen, brand, machinebreuk, enz.
– Ontvangstkosten van de goederen komen steeds ten laste van de klant. Verzendingskosten, zelfs franco, geschieden op risico van de klant. De goederen worden als aanvaard beschouwd op de plaats van verzending.
– Het risico van schade aan of andere problemen i.v.m. na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderzijds bewerkte materialen is steeds voor de opdrachtgever.
– Indien de opdrachtgever de door Krekels KB bvba te leveren zaken niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht in ontvangst neemt, worden deze goederen vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

4. – De offertes van Krekels KB bvba worden gedaan ten titel van inlichtingen, zonder verbintenis en binnen de grenzen van de stock. De prijzen moeten steeds beschouwd worden als netto prijzen, zonder korting, commissie of disconto. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde belasting en overige door de overheid opgelegde heffingen zoals BTW. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
– Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De offertes kunnen aanleiding geven tot een herziening in geval van verhoging van de lonen, sociale lasten, grondstofprijzen of wijziging in de internationale muntpariteiten.

5. – De goederen/facturen zijn steeds contant betaalbaar, zonder korting, op de maatschappelijke zetel, tenzij schriftelijk met wederzijdse toestemming anders overeen gekomen.
– Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, en waarbij elke begonnen maand zal worden aangerekend als een ganse maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zal van rechtswege een conventionele schadevergoeding ten belope van 15% van de niet-betaalde schuld verschuldigd zijn, met een minimum van 75 EUR (per factuur) en zulks onverminderd het recht de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen van het voormelde forfait.
– Ingeval van wanbetaling van één factuur worden alle niet-betaalde facturen onmiddellijk voor het geheel opeisbaar ongeacht of deze facturen al of niet vervallen zijn. Indien de opdrachtgever geen financiële voldoening geeft, heeft Krekels KB bvba het recht de niet-geleverde opdrachten of een gedeelte ervan te annuleren.

6. – De geleverde goederen blijven eigendom van Krekels KB bvba tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoires. In geval van doorverkoop behoudt Krekels KB bvba de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn of de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen als gevolg hebben.
7. – Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van de klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan Krekels KB bvba ter kennis gebracht worden. Klachten over de facturatie dienen eveneens op dezelfde wijze en voorwaarden binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld worden. De vrijwaring tegen zichtbare en/of verborgen gebreken is, in zoverre wettelijk toegelaten, strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in onze werkplaats of tot de teruggave van de prijs van het niet-conforme gedeelte van de levering, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade.
– De aanvaarding van een bestelbon of verzendingsnota geldt als aanvaarding van de hoeveelheid. Het gebruik, zelf ten dele van de levering, geldt als aanvaarding. Eventuele gebreken ontdekt in bepaalde delen van de levering kunnen geen aanleiding geven tot weigering van de ganse levering. Deze gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot een vermindering van de prijs en geenszins tot de verplichting van de vervanging of schadeloosstelling. Krekels KB bvba heeft evenwel het recht tot herstel of vervanging. In ieder geval kunnen producties of schadevergoedingen niet hoger zijn dan het bedrag van de factuur betreffend de betwiste levering.

8. – Wanneer Krekels KB bvba materialen van klanten bewaart, behoudt Krekels KB bvba het recht zich uitdrukkelijk te ontlasten van alle verantwoordelijkheid dien aangaande, dit geldt evenzeer voor het materiaal dat in België of het buitenland vervoerd wordt.

9. – Krekels KB bvba is niet verantwoordelijk voor vorderingen gebaseerd op fabrieksmerken, modellen, tekeningen en brevetten, die door derden worden ingeleid betreffende de bestellingen die door Krekels KB bvba worden uitgevoerd voor rekening van de klanten. Krekels KB bvba voert slechts ontvangen orders uit. Offerten die gedaan werden zonder exacte kennis door Krekels KB bvba betreffende het voorwerp dat dient worden gereproduceerd of gefabriceerd kunnen worden aangepast, indien bij de bestelling het zou blijken dat het uit te voeren werk niet beantwoordt aan het bestek. Ook houdt Krekels KB bvba zich het recht om aan het te reproduceren voorwerp, ontwerp of uit te voeren artikel die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn t.g.v. de door ons aangepaste fabricagemethode.

10. – Wat de juiste kleurweergave betreft, zal de klant de eventuele afwijkingen moeten aanvaarden die voort komen uit het gebruikte productieproces. De kleurvastheid en de weerstand aan licht en weersomstandigheden zijn nooit gewaarborgd, tenzij schriftelijke waarborg werd gegeven.
– De gelijkvormigheid en de stabiliteit van de gedrukte of gefabriceerde materialen zijn niet gewaarborgd. Alle gebruikte grondstoffen zijn slechts gewaarborgd ten belope van de waarborg gegeven door de eigen leveranciers. Voor alle artikelen is er een kwantitatieve tolerantie van 10% toegestaan. Voor bestellingen van minder dan 25 eenheden is deze tolerantie op 25 % gebracht.

11. – Krekels KB bvba is en blijft de rechthebbende op alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten. De verkoop van dergelijke goederen en/of diensten kan nooit een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht tot gevolg hebben. Krekels KB bvba behoudt zich het recht om hun benaming of merk op hun producties te vermelden, zelfs al dragen deze reeds een naam van uitgever of publiciteitsagentschap.
– De klant verbindt zich ertoe geen enkele inbreuk te maken op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van Krekels KB bvba en eventuele inbreuken van derden onmiddellijk schriftelijk te melden aan Krekels KB bvba.
– De projecten, schema’s, creaties, maquettes, modellen die door Krekels KB bvba worden gerealiseerd, blijven eigendom en mogen niet worden geproduceerd zonder schriftelijke toestemming.

12. – Indien een vergunning vereist is voor het plaatsen van een mast op een terrein of gebouw, het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dan verbindt de koper er zich toe deze vergunning tijdig aan te vragen en te verkrijgen. Evenzeer dient de koper de verkoper vooraf te informeren over het al dan niet aanwezig zijn van nutsleidingen (gas, water, elektriciteit) op de plaats waar masten of frames worden geplaatst.
– Plaatsen waar masten geplaatst mogen worden zullen door de koper gemarkeerd worden door middel van paaltjes.
– Schade aan terreinen en/of gebouwen die het gevolg is van onzichtbare gebreken, de staat van het terrein en/of gebouw, alsook van het verzuim aan de in deze paragraaf opgenomen verplichtingen, valt voor rekening van de koper.
– De koper kan bij voorval van één of meerdere van deze omstandigheden geenszins Krekels KB bvba aansprakelijk stellen, noch een schadevergoeding eisen voor het terugbrengen in de oorspronkelijke toestand van het gebouw en/of terrein.

13. – In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd, ongeacht elk strijdig beding en zelfs in geval van meerderheid der weerders of plaats waar de overeenkomst afgesloten werd.

VISIX NV

Maatschappelijke zetel
Onledegoedstraat 74
8800 Roeselare
Tel.: +32 (051) 23 88 10

BNP PARIBAS FORTIS BE69 0014 5098 2378
KBC BE52 4646 1453 9109
BTW BE 0453 786 091

info@visix.be

VISIX Lokeren

Stokkelaar 3
B-9160 Lokeren
Tel.: +32 (0)9 33 77 150

BNP PARIBAS FORTIS BE69 0014 5098 2378
KBC BE52 4646 1453 9109
BTW BE 0453 786 091

info@visix.be

Blader door catalogus

Download
* This field is required